FM
 
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:17 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:15 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:13 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:11 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:9 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:6 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:3 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:0 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/04/21 ] [ 19:8 ] [ کلا ]
[ شنبه 1393/04/21 ] [ 18:47 ] [ کلا ]
[ پنجشنبه 1393/02/18 ] [ 22:18 ] [ کلا ]
[ چهارشنبه 1393/01/27 ] [ 10:44 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1393/01/25 ] [ 9:48 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1393/01/18 ] [ 14:46 ] [ کلا ]
[ جمعه 1393/01/01 ] [ 19:43 ] [ کلا ]
[ چهارشنبه 1392/12/21 ] [ 15:42 ] [ کلا ]
[ یکشنبه 1392/12/18 ] [ 9:24 ] [ کلا ]
[ یکشنبه 1392/12/18 ] [ 9:23 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1392/12/12 ] [ 9:32 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1392/12/12 ] [ 9:28 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1392/12/12 ] [ 9:26 ] [ کلا ]
[ شنبه 1392/10/28 ] [ 20:41 ] [ کلا ]
[ شنبه 1392/10/28 ] [ 20:39 ] [ کلا ]
[ دوشنبه 1392/09/25 ] [ 23:8 ] [ کلا ]
[ شنبه 1392/09/23 ] [ 22:42 ] [ کلا ]
[ چهارشنبه 1392/09/20 ] [ 10:6 ] [ کلا ]
[ چهارشنبه 1392/09/20 ] [ 9:50 ] [ کلا ]

عنوان پایان نامه: ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین

تهیه کننده: حامد شاکریان

قالب بندی: PDF

شرح مختصر: مدیریت دانش، یکی از مهم ترین منابع رقابتی برای هر سازمان محسوب می شود، به نحوی که بسیاری معتقدند که شرکت هایی که بتوانند هرچه سریع تر دانش را کسب و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی، موفق تر خواهند بود. از طرفی دیگر رقابت بین شرکتی اهمیت خود را از دست داده است و رقابت بین زنجیره های تامین جهت ارائه حداکثر ارزش به مشتری، مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت زنجیره عرضه موقعیت استراتژی عملیاتی در هر دو زمینه صنایع تولید و خدمات فرض شده است و بیش از 10 سال گذشته شرکت ها به طور جدی استراتژی های مدیریت زنجیره عرضه را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند.

موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقاله های برتر مدیریت
[ سه شنبه 1391/09/14 ] [ 13:24 ] [ کلا ]

موضوع پایان نامه: الگوریتم ژنتیک

تهیه کننده: محمد داداشی

شرح مختصر : این پایان نامه از الگوریتم ژنتیک برای یافتن حداقل نقاط بهینه گراف جهت رنگ آمیزی است به گونه ای که هیچ دو راس مجاور هم رنگ نباشند. این عدد مورد نظر را عدد کروماتیک گراف می گوییم.تا امروز برای حالات تصمیم گیری و بهینه سازی فوق الگوریتمی از مرتبه چند جمله ای پیدا نشده است. در اینجا سعی شده است با استفاده از الگوریتم ژنتیک راه حل های بهینه ای را برای این مسئله ارائه دهیم.

سایر مباحث این پایان نامه: الگوریتم ژنتیک و الگوریتم هیورستیک، مقدمه ای بر بهینه سازی، الگوریتم های مینیمم یابنده و...


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ دوشنبه 1391/07/17 ] [ 7:55 ] [ کلا ]

راجع به تدوین مقاله به لاتین نکات زیر را ملاحظه نمایید:
۱- حداقل ده مقاله لاتین مرتبط و جدید را دانلود و مطالعه کنید و در بخش

مروری بر ادبیات موضوع بیاورید. متن انگلیسی باید با انشاء خودتان نگارش

شود.
۲- می‌توانید از مقالات فارسی مشابه کمک و ایده بگیرید.


۳- از ابتدا مقاله را بر مبنای زبان لاتین نگارش نمایید . در صورت لزوم کلاس

انشاء انگلیسی شرکت کنید.


۴- به چند مجله آی اس آی مراجعه کنید و برای نوشتن مقاله الگوبرداری

کنید.


۵- مدلی که نهایتاً تخمین می‌زنید برگرفته شده از این مقالات خواهد بود.


۶- فهرست یک مقاله آی اس آی به شرح زیر است:

Topic
Abstract
Key words
Jel
===========
Introduction
Review of literature
The model
Empirical results
Conclusion
References

لیست شرکت تامسون از مجلات ISI را مشاهده کنید. (کلیک کنید)


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقاله های برتر مدیریت، نکات مدیریت
[ یکشنبه 1391/07/09 ] [ 10:18 ] [ کلا ]

تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران
مترجم: محمد فیض

چکیده: پیامدهای SHRM در بخش های مختلف جهان در تحقیقات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عمق اجرای SHRM منجر به بهره وری سازمانها می باشد. این تحقیق برای بررسی مختصر و مفهومی در مورد پیامدهای SHRM در ایران است. شرایط و عناصری که در اجرای SHRM در این کشور شرکت دارند به توجه بیشتری نیاز دارند. این مقاله در جستجوی عواملی است که بر اجرای SHRM در ایران تاثیر گذار هستند. برای نشان دادن، تحقیق به فرهنگ در سطح ملی می پردازد که بر سبک مدیریتی در سازمانها تاثیر می گذارد. همچنین بررسی در زمینه عدم وجود مدیر مناسب به عنوان یک مانع در مسیر SHRM را نیز مورد بررسی قرار می دهد. مجموعه مداخله مدیران و فرهنگ با مدیریت باعث جلوگیری از جذب نیروی کار مستعد و قرار دادن آنها در مسیر پیشرفت شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی- فرهنگ- رهبری


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقاله های برتر مدیریت
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 1391/01/30 ] [ 16:52 ] [ کلا ]

مقايسة مدل سنتي تنزيل سود نقدي با مدل نوين اوهلسن
در فرآيند ارزش گذاري شركت ها


The Comparison of Discount-dividend Model with Ohlson's Model of
Firm Valuation

دكتر رويا دارابي 

مونا سادات كابلي

چكيده
اولين و مهمترين عاملي كه در اتخاذ تصميمات سرما يه گذاري در ب ورس
اوراق بهادار، فرا روي سرماي هگذاران قرار م يگيرد؛ عامل قيمت است كه به
تبع آن، مقولة ارزشيابي و برآورد ارزش واقعي سهام مطرح م يشو د. طي
سال هاي مختلف، پژوهشگران مد لها و رو شهاي متعددي براي تعيين
ارزش واقعي سهام مطرح كرد هاند. در اين پژوهش، به بررسي مقايس هاي ب ين
دو رويكرد ارز ش گذاري شرك ت ها پرداخته و اعتبار دو مدل ارز شگذاري،
تنزيل سود نقدي و اوهلسن را با استفاده از 45 شركت فعال در بورس اوراق
بهادار طي سال هاي 1381 تا 1387 آزمايش مي كند.
هدف پژوهش انجام يافته، پاسخ به اين سؤ ال است كه آيا ارز ش
معاملاتي شرك ت ها كه در بورس اوراق بهادار تعيين شده، با ارزش محاسباتي
مدل هاي ارزش گذاري رابطه دارد يا خير؟ و رويكرد سنتي ارز شگذاري مبتني
بر تنزيل سود نقدي، ارزش شركت را بهترتخمين مي زند يا رويكرد نوين كه
بر مدل سود باقيماندة شركت استوار است؟ براي پاسخ ب ه سؤالات اساسي و
تحقق اهداف پژوهش، 4 فرضية اصلي و 2 فرضية فرعي شكل گرفت.
جمع آوري اطلاعات مورد نياز به دو طريق كتابخانه اي و ميداني انجام
گرفت و با استفاده از رو ش هاي كتابخان هاي، اطلاعات مورد نياز براي ادبيات
موضوع و پيشينة پژوهش، گردآوري شد و با استفاده از روش ميداني،
اطلاعات مالي شركت هاي نمونة پژوهش جمع آوري شد.
روش سنجي پژوهش، تجربي و از نوع آزمون مدل است و نظريه
پردازي، به روش استقرايي انجام شده است.
نتايج مطالعة ميداني انجام يافته، نشان داد كه بين ارزش معاملاتي
شركت با ارزش واقعي محاسبه شده بر مبناي مدل تنزيل سود نقدي و مدل
اوهلسن، رابطة معني داري وجود دار د. نتيجة حاصل از اين پژوهش، نشان
داد كه مدل ارزشگذاري اوهلسن با تكيه بر تنزيل سود باقيماندة شركت،
ارزش شركت را در مقايسه با مدل تنزيل سود نقدي بهتر برآورد مي كند
..

متن کامل مقاله را از آدرس زیر می توانید دانلود کنید:

Download


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقاله های برتر مدیریت
[ سه شنبه 1391/01/29 ] [ 10:51 ] [ کلا ]

مدیریت نام تجاری Brand management

چکیده:

در این مقاله به منظور ارائه راهکار برای موفقیت مدیران بازاریابی در دستیابی به اهداف نام تجاری(Brand) و همچنین اثربخشی تلاش هایی (از قبیل موضع یابی، تبلیغات و...) که در جهت ارتقای ارزش برند. (نام تجاری) صورت می گیرد، مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد. در این مقاله، با دیدگاه بلند مدت و راهبردی به ارائه شیوه مدیریت نام تجاری پرداخته ایم...


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقالات مدیریت بازاریابی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1391/01/24 ] [ 19:39 ] [ کلا ]

فایلی که از لینک زیر می توانید دانلود کنید الگوی فایل word برای نگارش مقاله است. با دانلود کردن این فایل دیگر نیاز نیست تک تک بخش های مقاله را از نظر اندازه و نوع قلم ویرایش کنید ، بلکه با تایپ روی هر بخش به صورت اتوماتیک قالب متن به صورت استاندارد از قبل تعریف شده ویرایش می شود.

لینک دریافت فایل الگو


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ دوشنبه 1391/01/21 ] [ 8:54 ] [ کلا ]

فایل زیر مربوط به شیوه تدوین و تایپ مقالات طبق چارچوب وزارت علوم   می باشد، از لینک زیر دانلود کنید:


http://s2.picofile.com/file/7348992682/ms_word_2007.doc.html


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، اطلاعات عمومی مدیریت
[ یکشنبه 1391/01/20 ] [ 9:54 ] [ کلا ]

«آیا سرمایه گذاران موسساتی قیمت های سهام را بی ثبات می کنند؟»

خلاصه

در این مقاله، شواهد تجربی درباره تأثیر سرمایه گذاران موسساتی در پویایی بازدهی بازار سهام در لهستان فراهم کرده ایم. اصلاحات نظام بازنشستگی لهستان در سال 1999 که با افزایش مالکیت موسساتی به علت فعالیت های سرمایه گذاری بوسیله صندوق های بازنشستگی همراه شده، مانند ویژگی موسساتی منحصر به فرد استفاده شده است. ما شواهد تجربی قوی پیدا کرده ایم که افزایش مالکیت موسساتی ساختار خود همبستگی و دامنه تغییرات کل بازدهی سهام را تغییر داده است. اما یافته ها از این فرضیه که سرمایه گذاران موسساتی قیمت های سهام را بی ثبات می کنند، حمایت نمی کند. نتایج در حمایت از اثر تثبیت کننده در شاخص بازده سهام سبب شده بوسیله داد و ستد موسساتی قابل تفسیر هستند. . . .


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مقاله های برتر مدیریت
ادامه مطلب
[ دوشنبه 1390/05/03 ] [ 16:39 ] [ کلا ]
[ چهارشنبه 1390/01/24 ] [ 14:43 ] [ کلا ]

 

پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان کامل: بررسي ميزان ارتباط سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشجو:عباس افلاطوني
به راهنمايي: اميد پورحيدري
استاد مشاور: احمد خدامي‌پور
دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده مديريت و اقتصاد، 1386


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ چهارشنبه 1389/12/04 ] [ 18:34 ] [ کلا ]

نکات کلیدی در تصمیم گیری

تهیه و تنظیم: لیلا دهقان
1.    کارولین اسمارت از زمره صاحبنظرانی است که در مورد روابط میان متغییر ها و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی مدلی ارائه کرده است .
2.    به نظر کارولین اسمارت کیفیت تصمیم گیری با چهار نوع خطا در تصمیم گیری رابطه معکوس دارد :
•    به اشتباه راه حل صحیح را نپذیرفته آن را رد می نماییم. 
•     به اشتباه راه حل غلطی را به جای راه حل صحیح بپذیریم .
•     مسئله غلطی را حل کنیم .

و.......


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، نکات مدیریت
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1389/01/19 ] [ 17:29 ] [ کلا ]
با سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان عزیز

سال ۱۳۸۹ را خدمت تمامی شما دوستان عزیز تبریک عرض مینمایم و امیدوارم سالی سرشار از شادی و موفقیت داشته باشید

ارادتمند شما محمود کلانتری


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانلود رایگان کتاب، دانلود رایگان جزوات درسی، دانلود رایگان مقالات انگلیسی، عکس های مدیریتی، مقاله های برتر مدیریت، نکات مدیریت، اطلاعات عمومی مدیریت
[ دوشنبه 1389/01/16 ] [ 10:29 ] [ کلا ]
آنها زنده هستند و مثل ما احساس دارند


انجمن حمایت از بیماری های خاص..............................بانک ملی : شعبه اسکان 34 34

انجمن تالاسمی ایران..........................................بانک ملت : شعبه بهشتی 6/ 5151

شیر خوار گاه آمنه...........................................بانک ملت : شعبه فیاض بخش 105010
  

موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانلود رایگان کتاب، دانلود رایگان جزوات درسی، دانلود رایگان مقالات انگلیسی، عکس های مدیریتی، مقاله های برتر مدیریت، نکات مدیریت، اطلاعات عمومی مدیریت
[ دوشنبه 1388/12/17 ] [ 18:46 ] [ کلا ]

 

پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: بررسي تاثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان
دانشجو: عبدالحميد هوشمند
به راهنمايي: غلامحسين مهدوي
دانشگاه شيراز.دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم انساني، 1386


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/12/04 ] [ 18:33 ] [ کلا ]
 

پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان
: بررسي الگوي تصميم‌گيري بازار ارز و تاثيرآن بر اثر بخشي مديريت بخش اقتصادي
دانشجو: محمد نداف
به راهنمايي: محمدجواد عاصمي‌پور
دانشگاه تهران، ۱۳۷۳


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانلود رایگان کتاب
[ سه شنبه 1388/12/04 ] [ 18:32 ] [ کلا ]

 


عنوان: بررسي بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري در پرتفوي اوراق بهادار
دانشجو: محمد عبدي قيداري
به راهنمايي: محمدحسن اردبيلي
 استاد مشاور: اكبر عالم تبريز
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، گروه مدیریت مالی


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد، ابزار مشتقه و صکوک
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:46 ] [ کلا ]

 


عنوان:بررسي رابطه سهام شناور شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با نرخ بازده آنها
دانشجو:كامران قربان‌نژاد اسطلكي
به راهنمايي: علي ملاحسيني
  استاد مشاور: محمدرضا پورابراهيمي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان.دانشكده مديريت و اقتصاد، 1385


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:44 ] [ کلا ]

 


عنوان: بررسي رابطه بين هوش عاطفي مديران و سبك رهبري تحول آفرين
دانشجو: مجيد مقدمي
به راهنمايي: نورمحمد يعقوبي
  استاد مشاور: بدرالدين اورعي يزداني
دانشگاه سيستان و بلوچستان.دانشكده مديريت و حسابداري، 1386


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:43 ] [ کلا ]

 


عنوان:تاثير هموار سازي سود بر بازده غير عادي شركت ها
دانشجو:اكبر زارع گاريزي
به راهنمايي: غلامحسين اسدي
استاد مشاور: اكبر عالم تبريز
دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده مديريت و حسابداري، 1386


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:42 ] [ کلا ]

 

عنوان: مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد تجزيه تحليل ارزش دوره عمر مشتري
دانشجو: آرش قنبري
به راهنمايي: جعفر رزمي

استادمشاور: مسعود رباني
دانشگاه تهران.پرديس دانشكده‌هاي فني.دانشكده فني، 1385


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:40 ] [ کلا ]


عنوان کامل: بررسي وضعيت كشش قيمتي تقاضا براي سهام عادي در ارتباط با افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
دانشجو: جواد احمدي
به راهنمايي: محمد حسن اردبيلي
استاد مشاور: محمدرضا حميدي‌زاده
دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده مديريت و حسابداري، 1385


موضوعات مرتبط: پایان نامه ی کارشناسی ارشد
[ سه شنبه 1388/11/27 ] [ 11:39 ] [ کلا ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

تاریخ راه اندازی : 86/10/20
حوزه فعالیت : مدیریت و حسابداری و اقتصاد
برچسب‌ها وب
امکانات وب

Powered by WebGozar